Algemene voorwaarden

1Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten verstrekt door of aangegaan met Event Support Holland B.V., gevestigd te Woerden, hierna te noemen ESH.

1-2 Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

1-3 In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door E.S.H. uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

1.4 Indien eenmaal met toepassing van deze voorwaarden met een opdrachtgever is gecontracteerd, worden deze voorwaarden op alle volgende overeenkomst van toepassing geacht.

2Artikel 2 Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

2-2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van ESH bindend. ESH aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

3Artikel 3 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van ESH binden de laatste niet, voor zover ze door ESH niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

4Artikel 4 Overeenkomst

4-1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor ESH door haar bevestiging. Elke met ESH aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat E.S.H. zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

4-2 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel gebruikt is ESH gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van ESH.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz., alsmede gegevens in brochures door ESH bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4-4 Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en ESH tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door ESH ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Voldoet opdrachtgever daaraan niet, dan verkeert hij van rechtswege in gebreke en is hij gehouden een boete van € 5.000,00 aan ESH te voldoen.

5Artikel 5 Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

6Artikel 6 Drukwerk

6-1 ESH heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.

6-2 ESH heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in art. 23.

6-3 Ten aanzien van kwantiteiten zijn tevens de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Grafische Industrie van toepassing.

6-4 Drukwerk mag door opdrachtgever aangeleverd worden. Het drukwerk moet voldoen aan de eisen die ESH daaraan stelt. Indien opdrachtgever drukwerk levert dat niet aan de eisen voldoen, is ESH genoodzaakt nieuw drukwerk te vervaardigen. Opdrachtgever is gehouden de kosten daarvoor te vergoeden.

6-5 Het niet tijdig aanleveren van drukwerk kan erin resulteren dat de campagne later geplaatst worden dan overeengekomen. Dit komt volledig voor rekening en risico van opdrachtgever. ESH is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen i.v.m. extra werkzaamheden die het niet tijdig leveren van opdrachtgever veroorzaken. Daarnaast is ESH gerechtigd extra rijkosten van minimaal € 150,00 in rekening te brengen.

7Artikel 7 Productiemiddelen

Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van ESH. ESH is niet verplicht deze te bewaren.

8Artikel 8 Levering- c.q. opleveringstermijnen

8-1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever ESH schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor ESH zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

8-2 Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke ESH niet kan worden aangerekend, zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel 17 geregeld.

8-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

8-4 Indien ESH niet in staat is tijdig haar verplichtingen na te komen, zal ESH aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

9Artikel 9 Afwerking

9-1 Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

9-2 Teksten en / of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopie of schriftelijke opdracht.

9-3 Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

10Artikel 10 Annuleren

10-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht aan ESH te vergoeden: a. bij annulering 3 maanden of langer voor het begin van de plaatsingsperiode: 10% van het orderbedrag; b. bij annulering vanaf 8 weken tot 3 maanden voor het begin van de plaatsingsperiode: 25 % van het orderbedrag; c. bij annuleren vanaf 6 tot 8 weken voor de plaatsingsperiode 50 % van het orderbedrag; d. bij annulering vanaf 5 tot 6 weken voor het begin van de plaatsingsperiode 75% van het orderbedrag; e. bij annulering 4 weken of korter voor het begin van de plaatsingsperiode 100% van het orderbedrag b. altijd alle leges/precario; c. altijd, los van het onder punt a. gestelde, 5% van het orderbedrag t.b.v. administratiekosten.

Opdrachtgever is voorts verplicht ESH te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

10-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt ESH zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

10-3 Indien opdrachtgever ervoor kiest zelf de benodigde vergunning(en) te verkrijgen en indien deze vergunning(en) niet verleend wordt, is opdrachtgever gehouden de schade die ESH lijdt te vergoeden. De schade ligt in ieder geval gelegen in de aan opdrachtgever te verstrekken c.q. verstrekte factuur.

11Artikel 11 Wijziging van de opdracht

11-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho's, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

11-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ESH ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

11-3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door ESH buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

12Artikel 12 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt ESH om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door ESH gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

13Artikel 13 Meerwerk

13-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

13-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van ESH op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

13-3 Door ESH te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14Artikel 14 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door ESH aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

15Artikel 15 Reclame

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, ESH terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

15-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, of bij een korte opdracht zoals advertenties e.d. binnen 24 uur, na de dag van de levering c.q. oplevering ESH wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-3 ESH dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-4 Indien de reclame naar het oordeel van ESH juist is, zal ESH hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

16Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.-1 ESH is niet aansprakelijk voor enige schade geleden of te lijden door opdrachtgever, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.

16-2 Van opzet of grove schuld is in ieder geval geen sprake wanneer schade zal zijn ontstaan: a. door overmacht (zoals verder in artikel 17 omschreven); b. door daden of nalatigheden van opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld; c. door fouten en/of gebreken in een ontwerp dat door opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.

16-3 Het vermelde in het vorige lid, vormt geen uitputtende opsomming. Aan de hand van ieder afzonderlijk geval zal door ESH beoordeeld worden of er sprake is van opzet of grove schuld.

16-4 De opdrachtgever vrijwaart ESH voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

17Artikel 17 Overmacht

17-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar ESH of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van ESH, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ESH, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ESH overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

17-2 ESH is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

18Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

18-1 Zolang ESH geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van ESH.

18-2 ESH heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

18-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

19Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

19-1 Op alle door ESH verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt ESH zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met ESH zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven onvervreemdbaar eigendom van ESH en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

19-2 Het in de lid 1 van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel. ESH is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van ESH om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

20Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding

20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal ESH ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

20-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. ESH heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

20-3 ESH is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door ESH reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van ESH op vergoeding van kosten, schade en interesten.

21Artikel 21 Adviezen e.d

21-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van ESH haar adviezen, teksten, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan, wanneer met haar overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door haar wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven ESH zijn eigendom.

21-2 Als ESH opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan haar verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door ESH te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

22Artikel 22 Aanbetaling

E.S.H. is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen, tenzij anders overeengekomen

23Artikel 23 Betaling

23-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23-2 ESH is gerechtigd betaling van het volledige factuurbedrag maximaal 1 maand voorafgaand aan de plaatsing van de campagne te verlangen. Indien opdrachtgever niet voorafgaand aan de overeengekomen datum voor plaatsing betaalt, is ESH gerechtigd de campagne niet te plaatsen.

23-3 ESH is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

23-4 ESH is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23-5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen in het geval dat de opdrachtgever een consument in de zin der Wetis, worden berekend en gevorderd conform de hand van artikel 6:96 BW. In het geval de opdrachtgever geen consument is, is ESH gerechtigd een percentage van 15% van het openstaande bedrag aan buitengerechtelijke kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

23-6 Uit het enkele feit dat ESH zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

24Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met ESH zullen worden voorgelegd aan de rechter van de vestigingsplaats van ESH